زانو عمودی داخلی سینی کابل ( دوخم و شش خم )

زانو عمودی داخلی سینی کابل ( دوخم و شش خم )

زانو عمودی داخلی سینی کابل ( دوخم و شش خم ) ، بسته به نوع صفحه سینی کابل از ورق های گالوانیزه سرد یا گرم ساخته می گردد. سینی کابل زانویی داخلی برای اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه استفاده می شود. این زانویی به دو صورت زانویی داخلی 45 درجه […]